Vad är en sanktionsavgift?

Vad är en sanktionsavgift?
Spread the love

En sanktionsavgift är en avgift som påförs vid lindriga överträdelser, såvida du eller någon i din organisation inte följer de föreskrifter eller bestämmelser som tagits fram av antingen EU eller svenska myndigheter. Sanktionsavgifter är i regel vinstbegränsande för den åläggs att betala avgiften.

Sanktionsavgifter har även som mål att vara avskräckande, då företag inom samma nisch med stor sannolikhet drar öronen åt sig och korrigerar sitt beteende såvida en konkurrerande verksamhet blir ålagda en sanktionsavgift.

 

Exempel: Personal som arbetar på Vårdboendet Pärlan får inte genom gå en lyftutbildning, varpå en undersköterska skadar sig på grund av att hon inte hade de kunskaper som krävs. Arbetsmiljöverket granskar ärendet och ger vårdboendet en sanktionsavgift på 50 000 kronor. Av rädsla för ytterligare sanktioner beslutar sig ledningsgruppen för att lyftutbildningar måste genomföras på en regelbunden basis, samt för att alla nyanställda måste delta på en lyftutbildning.

Tack vare sanktionen skickas en explicit signal om att vårdboenden som inte erbjuder relevanta utbildningar för sin personalstyrka påläggs en sanktionsavgift. Det innebär i förlängningen att hela branschen korrigerar sitt beteende, vilket i detta fallet är önskvärt; både för personalstyrkorna samt patientsäkerheten.

 

Sanktionsavgift vs. böter, vad är skillnaden?

En sanktionsavgift är som namnet vittnar om en avgift, medan böter är ett straff som svenska domstolar utfärdar. Du riskerar böter såvida du eller någon i din organisation bryter mot en bestämmelse som är bötesbelagd. Bötesbelagda överträdelser är i regel grövre än sanktionsbelagda överträdelser.

 

Kan man få sanktionsavgift av Transportstyrelsen?

Ja. Transportstyrelsen har rätt att utfärda sanktionsavgifter på maximalt 800 000 kronor såvida du eller någon i din organisation bryter mot uppsatta regler. En typisk överträdelse som ger sanktionsavgift är när en chaufför inte lyder de regler som gäller för kör- och vilotider.

 

Kan man få sanktionsavgift av Arbetsmiljöverket?

Ja. Om en kontrollant från Arbetsmiljöverket fastställer att du eller din organisation har brutit mot uppsatta regler utreds ärendet internt inom Arbetsmiljöverket, varpå en eventuell sanktionsavgift kommer att utfärdas.

Att undvika onödiga avgifter är viktigt för samtliga organisationer, så det gäller att lyda de regler som Arbetsmiljöverket satt upp.

 

Vem kan bli ålagd att betala sanktionsavgifter?

Som Arbetsmiljöverket poängterar kan företag, organisationer, kommuner, landsting samt statliga institutioner bli skyldiga att betala en sanktionsavgift. Personer som arbetar på företaget eller organisationen ifråga blir aldrig betalningsskyldiga, även om de brutit mot de regler som gäller.

 

Läs mer: Så definieras en sanktionsavgift inom psykologin.

 

Hur stor är en sanktionsavgift?

Den specifika summa pengar som gäller bestäms av den myndighet som utfärdar sanktionen. De regler som finns gällande hur stort sanktionsbeloppet blir är lika för samtliga företag, och i regel tillämpas ett maxbelopp för sanktionsavgift på cirka 1 000 000 kronor.

 

Kan man överklaga en sanktionsavgift

Ja. Om exempelvis Arbetsmiljöverket beslutat om en sanktionsavgift kan du överklaga ärendet till förvaltningsrätten, och om förvaltningsrätten beslutar sig för att sanktionsavgiften ska betalas kan du överklaga till kammarrätten, som i sin tur antingen tar upp ärendet eller fastställer sanktionsbeloppet.

 

Hur kan man undvika sanktionsavgift?

Genom att du och din organisation arbetar proaktivt, samt har vetskap om de regler som gäller inom den bransch vari företaget verkar. Att arbeta proaktivt innebär att man förutser de risker som kan uppenbara sig i förtid, som i sin tur kan leda till en sanktion.

Om transportledaren planerar en rutt på 100 mil som en specifik chaufför ska köra på två dagar är risken nästintill hundraprocentig att företaget bryter mot Transportsstyrelsens regler. I det fallet ska företaget arbeta för att den ovanstående situationen aldrig uppstår.

Tillbaka till toppen